Εταιρική κοινωνική ευθύνη


Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Neon Services χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους της, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Είναι ο μόνος τρόπος να δείξουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη ζωή, την υγεία και την αειφορία και γι’αυτό έχουμε προσαρμόσει το επιχειρηματικό μας μοντέλο σε αυτήν την κατεύθυνση. Το αξιακό μας σύστημα βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις διαδικασίες που έχουμε υιοθετήσει, τα πρότυπα λειτουργίας μας και τους μηχανισμούς αξιολόγησης και ελέγχου των επιπτώσεων της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον.

Φυσικό Περιβάλλον και αειφορία


Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας καί στο μέλλον, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πλανήτη και μέλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει αναχθεί σε μέγιστη προτεραιότητα για όλους μας.

Οι υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας αλλά και οι εργασίες πράσινου της Neon Services, γίνονται πάντα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος:

 • Λειτουργούμε σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την πρόληψη της ρύπανσης
 • Έχουμε καταγράψει τις περιβαλλοντικές συνέπειες των δραστηριοτήτων μας μας και έχουμε ορίσει αντίστοιχους στόχους
 • Συμμορφωνόμαστε με τις Νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικές με το Περιβάλλον
 • Βελτιώνουμε διαρκώς τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις
 • Εφαρμόζουμε διαδικασίες και ελέγχους στις διαδικασίες παραγωγής, αλλά και προμηθευτών και συνεργατών μέσω περιοδικών ανασκοπήσεων

Η εταιρία μας εφαρμόζει κι έχει πιστοποιήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 στο οποίο προσαρμόζουμε και τους συνεργάτες μας.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Ασφάλεια & Υγεία


Η Neon Services έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το ISO 45001:2018. Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων τόσο για το προσωπικό μας, όσο και για τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις που εργαζόμαστε. Η πολιτική Υγείας & Ασφάλειας είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων μας.

Στην Πολιτική μας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, έχουμε θέσει τους στόχους μας και τις εξής δεσμεύσεις:

  • Αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών καθώς και των λοιπών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία, που σχετίζονται με την εργασία.
  • Συμμόρφωση προς την ισχύουσα Νομοθεσία για την ΥΑΕ και τις λοιπές απαιτήσεις στις οποίες η εταιρία συνεισφέρει.
  • Αναγνώριση της ΥΑΕ ως εσωτερικού μέρους της διοικητικής δομής και της επίδοσης σε θέματα ΥΑΕ ως εσωτερικού μέρους της επιχειρησιακής επίδοσης της εταιρίας.
  • Προσπάθεια για διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ καθώς και υπενθύμιση για την υποχρέωση που έχουν στο να τηρούν όλους τους ελληνικούς νόμους και κανονισμούς YAE που ισχύουν σε κάθε ιδιαίτερο χώρο εργασίας.
  • Προσπάθεια για διατήρηση της καλής φήμης της εταιρίας που θα μπορούσε να διαταραχτεί εξαιτίας αρνητικών εργασιακών ενεργειών των εργαζομένων.
  • Εξασφάλιση ότι η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να υλοποιήσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που τους ανατέθηκαν στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.
  • Διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων – ανθρώπινων, χρηματοοικονομικών ή άλλων – για την εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.
 • Συνεχή βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.

Ίση μεταχείριση


Όλοι οι εργαζόμενοι στη Neon Services αντιμετωπίζονται με ίσους όρους, ανεξαρτήτως θέσης, ετών προϋπηρεσίας, φύλου, φυλής και ηλικίας. Ο βασικός γνώμονας αξιολόγησης είναι οι ικανότητες και ο επαγγελματισμός που επιδεικνύουν κατά την εργασία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι εργαζόμενοί μας μας ανταποδίδουν αυτόν το σεβασμό με άψογη ποιότητα δουλειάς, συνέπεια και αξιοπιστία, με τελικούς αποδέκτες, τους πελάτες μας.