Εταιρική κοινωνική ευθύνη


Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για τη Neon Services δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά καθημερινή πρακτική. Πιστεύουμε ότι μπορούμε και πρέπει, ως εταιρία, να έχουμε θετική επίδραση στο περιβάλλον, στην κοινωνία, αλλά και στις κοινότητες που υπηρετούμε. Ο συνδυασμός της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής επιχειρηματικής λειτουργίας με το ήθος και και την περιβαλλοντική συνείδηση, μπορεί να παρουσιάζει προκλήσεις αλλά είναι αδιαπραγμάτευτος για εμάς. Όχι μόνο υιοθετούμε διαδικασίες, πρότυπα εταιρικής λειτουργίας και μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχει η δραστηριότητά μας στο περιβάλλον, αλλά και ενσωματώνουμε στη λειτουργία μας δίκαιες εργατικές πρακτικές, όπου όλοι οι εργαζόμενοι τυγχάνουν ίσης και ηθικής μεταχείρισης.