Συμβεβλημένη Επιχείρηση Διαχείρισης Συσσωρευτών

Το “ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, με τον διακριτικό τίτλο “ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.”

αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και αξιοποίησης) Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιομηχανίας, πανελλαδικής εμβέλειας. Η σύστασή του έχει εγκριθεί δυνάμει της Υ.Α. 106158 (ΦΕΚ 1124Β/23-7-04), και υποχρεούται, βάσει της αποφάσεως αυτής, να οργανώσει τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των συσσωρευτών, κατά τα ειδικότερων αναφερόμενα στην σχετική εγκριτική απόφαση. Το Σύστημα έχει αναπτύξει επαρκή οργάνωση και διοικητική δομή και το απαιτούμενο σύστημα καταγραφής των συλλεγομένων συσσωρευτών.

Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η εναλλακτική διαχείριση των συσσωρευτών, με σκοπό τόσο την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, όσο και την περαιτέρω αξιοποίησή τους με γνώμονα την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Ο διαχειριστής, καταναλωτής – χρήστης συσσωρευτών, συμμορφούμενος στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναθέτει στο Σύστημα και το Σύστημα αναλαμβάνει, να συλλέγει τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές του διαχειριστή από τα σημεία που θα του υποδεικνύονται από τον διαχειριστή και δη από το δίκτυό του σε όλη την Ελλάδα ή από τις εγκαταστάσειςσυνεργαζομένων συντηρητών του διαχειριστή.

Η LEVEL-UP, με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, και προσβλέποντας πάντοτε στην ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων φιλικών και ασφαλών πρός το εξωτερικό περιβάλλον που μας περιβάλλει, με όλους τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που αυτό εγκυμονεί απο την αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας, μερίμνησε για την ασφαλή διαχείριση των συσσωρευτών που κατέχει και οι οποίοι έχουν τεθεί ή θα τεθούν μελλοντικά εκτός εφαρμογής, λόγω της μη επαρκούς λειτουργίας τους.

Στα πλαίσια του ανωτέρω ολοκληρωμένου “Συστήματος”, η LEVEL-UP συμβάλλει απο την πλευρά της στον τομέα της ανακύκλωσης, σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον και διαχειριζόμενη, εντός της προβλεπόμενης κείμενης νομοθεσίας, τους χρησιμοποιήμενους συσσωρευτές της.

Η ανακύκλωση, καθώς και ο εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων, αποτελεί τρόπο ζωής, που όλοι θα πρέπει να προάγουμε και στον οποίο όλοι θα πρέπει να μυηθούμε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία γίνεται σύμμαχος και όχι αντίπαλος της ανθρώπινης ζωής και υγείας.